✕ Close

Grotehondstraat 44 A

2018 Antwerpen

+32 3 226 34 49

hello@nineoclocksomewhe.re

Privacy & cookie policy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Parking Lot NV, met maatschappelijke zetel te Grotehondstraat 44, en BTW nummer BE 0468.278.683. (hierna: “The Parking Lot”.

Lees deze privacyverklaring aandachtig.  Hij bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.  Door je persoonsgegevens te delen op nineoclocksomewhe.re, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht/dossier, verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

1. Welke gegevens we over jou verwerken

The Parking Lot verwerkt in het kader van haar werkzaamheden je persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

Categorie 1 (op basis van cookies): je IP-adres en details over je bezoek op onze website voor analytics doeleinden
Categorie 2: via één van de invulformulieren op de Website zoals je naam en voornaam, adresgegegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je aan ons overmaakt.
Categorie 3: als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft
Categorie 4: als je ons een vraag/dossier overmaakt: je facturatiegegevens en eventuele andere persoonsgegevens die je ons verstrekt om je dossier te kunnen behartigen of die wij verkrijgen van andere actoren in het kaderen van de dossiers die wij voor onze cliënten beheren.

2. Waarvoor wij jouw gegevens gebruiken

The Parking Lot zal je Persoonsgegevens gebruiken voor:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond je expliciete voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze website.
Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die je hebt gesteld met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact.
Categorie 2 en 3: direct marketing door The Parking Lot zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande cliënten en je expliciete voorafgaande toestemming als je nog geen cliënt bent bij The Parking Lot.  Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze communicatie wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrief of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.
Categorie 4: de levering van de dienst en de facturatie ervan met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je hebt verzocht of voor het uitvoeren van de diensten waarom onze cliënten hebben verzocht en waarvoor de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.

3. Hoe wij jouw gegevens delen met derden

Wij geven je gegevens nooit door aan derden voor commerciële redenen. Wij kunnen wel gebeurlijk omwille van interne reorganisatie of overdracht van activiteiten je gegevens doorgeven aan nieuwe entiteiten binnen de Duval Union groep of aan derden die de continuïteit van onze dienstverlening gebeurlijk zouden garanderen. The Parking Lot zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Wij delen jouw gegevens vanzelfsprekend wel met derden in het kader van het beheer van je dossier.  Je gegevens kunnen doorgegeven worden aan {...}, of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw dossier.  Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten waar nodig.

4. Hoe lang we jouw gegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. 

Alle dossiergegevens moeten we om wettelijke redenen tot minstens 5 jaar na afloop van je dossier bewaren. We bewaren je dossiersgegevens ook daarna nog gedurende 15 jaar omwille van de continuïteit van onze dienstverlening naar onze cliënten toe en om bewijs- en aansprakelijkheidsredenen.

Je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 10 jaar na de laatste factuurdatum bewaren. Contactgegevens van cliënten en contacten bewaren we zolang we een commerciële relatie met hen hebben en tot 10 jaar na afloop daarvan, omwille van enerzijds de continuïteit van onze dienstverlening en anderzijds onze marketingbelangen.

5. Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken.  Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van je keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar hello@nineoclocksomewhe.re, per post naar Grotehondstraat 44, 2018 Antwerpen of via de formulieren op onze Website.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.  

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

6. Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan The Parking Lot aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Cookie policy

Our Website uses cookies and similar technologies. This helps us to provide you with a better user experience when you visit our Website and also allows us to optimize our Website.  Without your prior consent, we only place the strictly necessary cookies that are required for our Website to function correctly. For all other cookies, we ask your permission first.

What's a cookie?

A cookie is a small text file containing data that a website (when a user visits it) wants to store on your device in order to remember information about you, such as your language preference or login information. These cookies are set by us and are called "first party cookies".

We also use so-called "third party cookies". These are cookies from a different domain than where you are located. In particular, we use cookies and other tracking technologies for the following purposes:

Necessary cookies

These cookies are necessary otherwise the website will not work. These cookies cannot be disabled. In most cases, these cookies are only used in response to an action by you that essentially enables you to request a service, such as registering your privacy settings, logging into the website or filling out a form. You can set your browser to block these cookies, but some parts of the website will not work. These cookies do not store any personally identifiable information.

Functional cookies

These cookies allow the website to offer additional features and personal settings (such as remembering your language preference) or regional content. They can be set by us or by external service providers whose services we have placed on our pages. If you do not allow these cookies, some or all of these services may not work correctly.

Analytical cookies

These cookies enable us to count visitors and their origin so that we can analyse and improve the performance of our website. They help us understand which pages are the most and least popular and how visitors move around the site. All information collected by these cookies is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you visited our site.

Marketing cookies

These cookies can be set by advertisers on our website. They may be used by those companies to profile your interests and show you relevant ads on this website or other websites. They do not directly store personal information, but they are based on unique identifiers of your browser and Internet device. If you do not allow these cookies, you will see fewer ads targeted at you.

If you notice that other cookies are placed via our website, we kindly ask you to notify us immediately so that we can make the necessary adjustments.

We aim to give you as much information as possible about cookies placed by third parties. If you would like to know more, please refer to the privacy statements of these parties on their respective websites. Please note that we do not have any influence on the content of those statements, nor on the content of the cookies of these third parties.

On your first visit to our Website, you will be asked to accept our cookies. You can then manage your choices yourself at any time using the form below:

If you have any further questions or comments about the processing of your personal data, please contact us by e-mail at hello@nineoclocksomewhe.re or by post at Grotehondstraat 44, 2018 Antwerpen.


More information about cookies can also be found at: http://www.allaboutcookies.org/.
More information about online behavioural advertising and online privacy can be found here: http://www.youronlinechoices.eu/.